Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP rozpoczęła nabór do projektu współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej

„AKCJA AKTYWIZACJA - YEI”


CEL PROJEKTU:
 

 • Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników, objętych wsparciem osób młodych w wieku 15 – 24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu . Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 190 osób z grupy NEET, tj. pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących lub zaniedbujących obowiązek szkolny, w tym osoby niepełnosprawne, upoważnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


TERMIN TRWANIA PROJEKTU:
 

 • maj 2016 – sierpień 2017 roku


Terminy rekrutacji do poszczególnych grup:
 

 • Grupa IA : rekrutacja trwa do końca czerwca
 • Grupa IB: lipiec – sierpień 2016 roku
 • Grupa II: wrzesień – październik 2016 roku


UCZESTNIKIEM  PROJEKTU MOŻE BYĆ:

Grupa IA:

 • osoba w wieku 15 – 16 lat (ukończony 15 rok życia i nieskończony 17 rok życia),
 • z racji wieku osoba bierna zawodowo,
 • osoba zaniedbująca obowiązek szkolny,
 • znajdująca się w szczególnie niekorzystnej sytuacji,
 • osoba wykazująca słabe wyniki w nauce (średnia na koniec roku 2014/2015 - 2,9 i niżej),
 • frekwencja poniżej 80%


Grupa IB:

 • osoba w wieku 16 – 17 lat (ukończony 16 rok życia i nieskończony 18 rok życia),
 • osoba bierna zawodowo,
 • nie posiadająca lub posiadająca niskie kwalifikacje zawodowe,
 • nie uczestnicząca w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
 • posiadająca wykształcenie gimnazjalne,
 • osoba posiadająca opóźnienia w cyklu kształcenia, związane z sytuacją życiową lub zdrowotną

Grupa II:

 • młodzi ludzie w wieku 18 – 24 lata (ukończony 18 rok życia i nieskończony 25 rok życia),
 • bycie osobą niekształcącą się i nieszkolącą się (tzw. grupa NEET),
 • osoba nie posiadająca w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadająca niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadająca kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy


PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA DO PROJEKTU mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz :

 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • żyje w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.


UCZESTNIKOWI PROJEKTU PROPONUJEMY:

 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (gr. II),
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (gr.IB),
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • kursy zawodowe (gr.II),
 • płatne staże zawodowe (gr.II),
 • kursy języka angielskiego,
 • warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (gr.IA),
 • zakup wyprawki edukacyjnej (gr.IA),
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe (gr.IB),
 • kurs prawa jazdy (gr.II),
 • kursy komputerowe (gr.IB i II).


UCZESTNIKOWI PROJEKTU PRZYSŁUGUJE:

 • objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
 • ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • wyżywienie w trakcie  zajęć szkoleniowych,
 • dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia w ramach projektu,PROJEKT „Akcja Aktywizacja –YEI” JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY 
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP