Środowiskowy Hufiec Pracy (ŚHP) jest jednostką OHP zabezpieczającą młodzieży usługi w zakresie wychowania, profilaktyki, resocjalizacji, oraz edukacji o zasięgu ponadlokalnym. Uczestnicy ŚHP otrzymują również wiedzę niezbędną do „wejścia i poruszania się” po rynku pracy – krajowym i europejskim. Hufce Pracy i Środowiskowe Hufce Pracy podlegają Wojewódzkiej Komendzie OHP i nadzorowane są bezpośrednio przez Wojewódzkiego Komendanta.

I. Cele i zadania jednostek określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy. Są to między innymi:

1. Zadania w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży:
- diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczyni młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej specjalnej troski, niedostosowanej społecznie, opóźnionej w cyklu kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
- zapewnienie uczestnikom OHP warunków do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego;
- zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji  ogólnych i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcenie do kształcenia ustawicznego;
- opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem;
- realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami;
- promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną;
- badanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP, w szczególności przez zbieranie informacji o losach wychowanków OHP.

2. Zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży:
- nawiązywanie współpracy z pracodawcami i organizacjami zrzeszając pracodawców w celu pozyskiwania ofert pracy dla uczniów,
- przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy,
- podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących wychowaniu w procesie pracy.


II. Partnerzy wspomagający realizację zadań:

-  środowisko rodzinne,
-  szeroko rozumiane środowisko lokalne, w tym:
• władze lokalne, samorządowe,
• placówki oświatowe, pomocowe,
• pracodawcy na lokalnym rynku pracy,
• instytucje i organizacje zajmujące się problematyką społeczną, zagadnieniami rynku pracy, pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i inni.

III.  Działalność  Środowiskowych Hufców Pracy:

Opiekuńczo - wychowawcza w stosunku do młodzieży, w tym:

- opieka i wychowanie profilaktyczno - resocjalizujące, poprzez realizację odpowiednich
   programów z zakresu:
▪ wdrażania wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego,
▪ kształtowania właściwego stosunku do nauki i pracy,
▪ podnoszenia poziomu kultury osobistej,
▪ przygotowania do życia w rodzinie,
▪ rozbudzania i rozwijania pozytywnych społecznie zainteresowań,
- pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, pomoc  
  w nauce szkolnej, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku oraz pomoc materialna
  w uzasadnionych przypadkach,
- modyfikacja postaw uczestników albo dominujących albo wadliwie zintegrowanych
  prowadzona  zgodnie ze strategiami wychowania resocjalizującego.

Poradnictwo rodzinne, w tym w szczególności:
- oddziaływanie pedagogiczne na rodzinę wychowanka i pomoc w rozwiązywaniu
  problemów wychowawczych i życiowych oraz w utrzymaniu więzi emocjonalnej
  z dorastającym młodym człowiekiem,
- prowadzenie działalności pedagogicznej w oparciu o pełne rozpoznanie każdej sprawy
  wychowanka, jego rodziny z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych
  wychowanka,
- stała, okresowa lub doraźna pomoc i doradztwo pedagogiczne rodzinom wychowanków
   i młodzieży zgłaszającej się do hufca.

Organizacja kształcenia, w tym:

- pomoc młodzieży w uzyskiwaniu przygotowania zawodowego i podwyższaniu wiedzy
  ogólnej i zawodowej.

Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży, w tym w szczególności:

- zapoznanie z aktywnymi formami poszukiwania pracy i nauka efektywnych zachowań
  na rynku  pracy,
- dostarczanie niezbędnej wiedzy z zakresu rynku pracy i zjawisk na nim zachodzących,
  umożliwiającej przystosowanie się do rzeczywistości społeczno-gospodarczej,
- organizowanie zatrudnienia młodzieży w celu przygotowania zawodowego.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, m.in.:
- poszukiwanie na lokalnym rynku pracodawców i sponsorów działań podejmowanych
  w ramach pracy hufca,
- współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz innymi
   instytucjami  i organizacjami istotnymi dla realizacji zadań hufca,
- interwencje w sprawach wychowanka i jego rodziny w odpowiednich instytucjach,
   zakładach pracy i organizacjach społecznych.

IV. Świetlice środowiskowe funkcjonujące przy ŚrodowiskowychHufcach Pracy 
        (dla dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego)

Przewodnim celem działalności świetlic jest objęcie opieką pedagogiczną dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich oraz wielodzietnych.
Zajęcia świetlicy mają charakter: opiekuńczo  - wychowawczy i profilaktyczny.
Główne kierunki działalności świetlic to:
- pomoc w nauce i wyrównywanie braków edukacyjnych,
- socjoterapia,
- organizacja czasu wolnego (m.in. zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne,
   programy wakacyjne),
- rozwój zainteresowań,
- szkolenia, rekwalifikacja (m.in. kursy języków obcych, kursy komputerowe).

IV. Tryb kierowania i warunki przyjęcia uczestnika do hufca.

2. Wnioski o przyjęcie mogą kierować m.in.: kuratorzy, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, pedagodzy szkolni, rodzice, opiekunowie oraz samodzielnie młodzież (za zgodą rodziców), jak również pracownicy pomocy społecznej, policji, terenowi pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

4. Uczestnik może być przyjęty do placówki po spełnieniu następujących warunków:
- zadeklarowaniu woli pobytu w określonej jednostce,
- złożeniu niezbędnych dokumentów,
- zadeklarowaniu kontynuowania kształcenia ogólnego,
- zawarciu z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualnej umowy o
   pracę  w celu przygotowania zawodowego,
- dobrowolnym zobowiązaniu się do przestrzegania zasad organizacyjnych i
  regulaminu jednostki.

5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do placówki zobowiązany jest do złożenia
    następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie ze zgodą rodziców,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
- świadectwo ukończenia gimnazjum,
- zaświadczenie lekarskie o przydatności do pracy w wybranym zawodzie
- 3 zdjęcia

 

Środowiskowe Hufce Pracy Małopolskiej WK OHP:

6-33 ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY
w Nowym Sączu

Komendant Hufca: Danuta Romanek
Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18
tel.  18 441-47-87, fax. 18 444-30-45,
e-mail: shp6-33@ohp.pl
Godziny pracy: 7:30 - 18:30GRUPA WYCHOWAWCZA
w Krynicy-Zdroju

Wychowawca: Monika Gajowska
Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Źródlana
59

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP