Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 


Małopolska Wojewódzka Komenda OHP rozpoczęła nabór do projektu współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ-YEI”


CEL PROJEKTU:

 • poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz możliwości zatrudnienia w trakcie trwania projektu, efektem czego będzie zmniejszenie stosunkowo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Wsparciem w ramach projektu będzie objętych 200 osób pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących w tym osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


TERMIN TRWANIA PROJEKTU:

 • luty 2016 r. - maj 2017 r.


UCZESTNIKIEM  PROJEKTU MOŻE BYĆ:

 • osoba w wieku 18-24 lat (ukończony 18 rok życia i nieukończony 25 rok życia),
 • osoba niepracująca i niezarejestrowana w powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osoba, która w okresie 4 tygodni przed zgłoszeniem do projektu nie uczęszczała do szkoły lub na studia,
 • osoba z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, niedostoswanymi do potrzeb rynku pracy,
 • osoba znajdująca się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, która posiada wykształcenie podstawowe, nie posiada kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.


PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA DO PROJEKTU mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz :

 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • żyje w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.


UCZESTNIKOWI PROJEKTU PROPONUJEMY:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • indywidualne pośrednictwo pracy – pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych,
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • kursy zawodowe,
 • kursy języka angielskiego,
 • podstawowy kurs komputerowy i ECDL,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • kurs przedsiębiorczości,
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,
 • realizacja staży zawodowych.


UCZESTNIKOWI PROJEKTU PRZYSŁUGUJE:

 • objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • wyżywienie w trakcie  zajęć szkoleniowych,
 • dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia w ramach projektu,
 • stypendium szkoleniowe dla uczestników  kursów zawodowych,
 • stypendium stażowe dla uczestników odbywających staż zawodowy,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.PROJEKT „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ –YEI” JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY


Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP