Informujemy, że Małopolska WK OHP, zrealizowała projekt systemowy „Nowe Perspektywy”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 1.3 Ogólnopolski program integracji aktywizacji zawodowej /Poddziałanie 1.3.3 – Ochotnicze Hufce Pracy projekty systemowe. Wsparciem w ramach projektu objęta została nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lata, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniały samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. W projekcie wzięło udział 100 osób , w tym 50 osób z kategorii A i 50 z kategorii B. Okres realizacji projektu: 1 lipca 2012 – 30 czerwca 2013 r.

 

Cele projektu:
Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa grupy 1500 osób w wieku 15-24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.
Celami szczegółowymi projektu było:
1. Podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej.
2. Wyrównanie zaległości edukacyjnych zakończone promocją do następnej klasy.
3. Nabycie zawodowych kwalifikacji i umiejętności umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy w zakresie:
• podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
4. Nabycie podstawowych kwalifikacji i umiejętności umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy w zakresie:
• posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi,
• posługiwania się językiem obcym,
• umiejętności prowadzenia samochodu - prawo jazdy kat. B,
• aktywnego poszukiwania pracy.

Uczestnicy:
Uczestnikami projektu była młodzież w wieku 15-24 lata, podzielona na dwie kategorie:
Kategoria A - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno  z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki.
Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej, w tym absolwenci OHP.
Kandydat na uczestnika musiał spełniać następujące kryteria, aby został zakwalifikowanym do udziału w projekcie:
• Być osobą uczącą się (w przypadku kategorii A),
• Być osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną (zarejestrowaną w Urzędzie Pracy w przypadku kategorii B),
• Mieć ukończony 15 rok życia i nie ukończony 25 rok życia w momencie przystąpienia do projektu (w przypadku aplikowania do kategorii A – kandydat musiał ukończyć 15 i nie ukończyć 18 lat; w przypadku kategorii B – kandydat musiał mieć ukończone 18 lat i nie mógł mieć ukończonych 25 lat).

Podczas trwania projektu Beneficjentom przysługiwało:
- wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć szkoleniowych,
- dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia w ramach projektu,
- objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zajęcia:
Uczestnicy projektu wzięli udział w ramach projektu w następujących zajęciach:

zajęcia dla uczestników kategorii A:
1. Grupowe doradztwo zawodowe (20h/grupę).
2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (5 h/grupę)
3. Indywidualne wsparcie psychologiczne (śr. 3h/osobę).
4. Kurs językowy (120h/grupę).
5. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (12h/osobę) dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników.
6. Warsztaty informatyczne (25h/ grupę).

zajęcia dla uczestników kategorii B:
1. Grupowe doradztwo zawodowe (20h/grupę).
2. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (śr. 2h/osobę).
3. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (5 h/grupę).
4. Indywidualne wsparcie psychologiczne (śr. 3h/osobę).
5. Kurs językowy (120h/grupę).
6. Kurs przedsiębiorczości (15h/ grupę).
7. Kurs ECDL START lub kurs równoważny (śr. 60h/osobę).
8. Kurs zawodowy (śr. 150h/osobę).
9. Kurs prawa jazdy kat. B (60h/osobę).
10. Praktyki zawodowe u pracodawców (60h/osobę).

 

JEDNOSTKA

DANE KONTAKTOWE

KATEGORIA A

KATEGORIA B

Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży w Tarnowie

ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów
tel. 146219564
centrum@ceip-ohp.tarnow.pl

10

10

6-5 Środowiskowy Hufiec Pracy
w Krakowie

os. Szkolne 19, 31-977 Kraków
tel. 126447839
shp6-5@ohp.pl

10

-

6-38 Środowiskowy Hufiec Pracy
w Gorlicach

ul. Rzeźnicza 10, 38- 300 Gorlice
tel. 183520523
shp_gorlice@interia.pl

10

10

6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy
w Nowym Sączu

ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz
tel. 184414787
shp633@op.pl

10

-

Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu

ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz
tel. 184413587
ceipohp@poczta.onet.pl

-

10

6-36 ŚHP Skomielna Biała

32-434 Skomielna Biała 13
tel. 182687134
shpskomb@tlen.pl

10

10

6-10 Środowiskowy Hufiec Pracy
w Myślenicach

ul. Średniawskiego 32
32-400 Myślenice
tel. 122742600
ohpmyslenice@ohp.pl

-

10

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP