WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W AUTOPREZENTACJI


30 listopada doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bochni, Dorota Sewiłło przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów V Gimnazjum w Bochni.
 
Warsztaty zatytułowane „Wykorzystanie nowych technologii w autoprezentacji” miały na celu zapoznanie uczestników z budowaniem własnego wizerunku w mediach społecznościowych. Rozpatrując zagadnienie mediów społecznych, nie bez znaczenia pozostaje ich wpływ na przeobrażenia w społecznej kulturze komunikowania. Wraz ze zmieniającym się społeczeństwem, jego postawami, zachowaniami i preferencjami, można zaobserwować istotną zmianę w sposobach nadawania i odbierania komunikatów. Ze względu na swój otwarty i interaktywny charakter stanowią one wręcz idealną płaszczyznę autoprezentacji, definiowanej jako celowe działanie zmierzające do wywołania w społecznym otoczeniu pożądanego przez jednostkę wizerunku własnej osoby. Autoprezentacja z perspek¬tywy relacji interpersonalnych jest również pojmowana jako specyficzna forma, czy technika, wywierania wpływu społecznego, funkcjonująca obok zdolności w zakresie asertywności, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nagradzania, empatii, rozpoznawania i rozwiązywania problemów. Głównymi motywami podejmowania zachowań autoprezentacyjnych jest dążenie do maksymalizacji bilansu zysków i kosztów w relacjach społecznych, podwyższanie i ochrona poczucia własnej wartości oraz tworzenie i podtrzymywanie określonej tożsamości. W cyberprzestrzeni kreowanie własnej atrakcyjności interpersonalnej przebiega zgodnie z regułami, charakterystycznymi dla autoprezentacji w świecie rzeczywistym, jednak w nieco odmiennej formie, co wynika ze specyfiki medium, jakim jest Internet. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób budować swój wizerunek by wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.
 
Fot. Uczestnicy podczas zajęć warsztatowych 
 
Tekst i zdjęcie – Dorota Sewiłło 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP