MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Menu: Menu główne / Refundacja

Informacje dla Pracodawcy

 

Przypominamy, iż wnioski o zawarcie umowy o refundacje wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne należy składać  w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie do 15 listopada dla tych którzy zatrudniają pracowników młodocianych z okresem przygotowania zawodowego rozpoczynającym się 1 września 2017 roku lub później.

Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników młodocianych na umowę  o pracę w celu przygotowania zawodowego, a nie korzystali dotąd z refundacji wypłaconego wynagrodzenia, mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, składając wniosek o zawarcie umowy refundacyjnej (do 15 listopada)

Refundacja będzie możliwa:

- od dnia rozpoczęcia przygotowania zawodowego (dotyczy umów o pracę z młodocianymi zawartych w 2017 roku)

- od dnia 1 stycznia 2017 roku (dotyczy umów o pracę z młodocianymi zawartych w latach ubiegłych)

 

Prosimy o rzetelne i dokładne sporządzanie wniosków składanych do CEiPM, gdyż każda pomyłka skutkuje wezwaniem do uzupełnienia wniosku i wydłuża czas do uzyskania refundacji oraz zawarcia umowy o refundację młodocianych pracowników.

 

Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem wykazu zawodów obowiązujących w danym województwie.

 

Szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. poz. 865.

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przyjmuje i rozpatruje wnioski o zawarcie umowy refundacyjnej składane przez pracodawców lub instytucje ich zrzeszające. Na ich podstawie sporządzana jest umowa refundacyjna, a w dalszej kolejności dokonywany jest zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń.

 

Pliki do pobrania:

- Wniosek o zawarcie umowy o refundacje

- Wniosek o zawarcie umowy o refundacje (PDF)

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 

- Wniosek o refundacje - rozliczenie finansowe wraz z oświadczeniem o kosztach

- Wniosek o refundacje dla umów zawartych od 01 lipca 2014 - rozlicz. finans.

Stawki refundacyjne 01-12-2017

- ZUS od 1 lutego 2012

- Umowa z pracownikiem mlodocianym

- Wykaz identyfikatorów gmin

- Rozporzadzenie MPiPS z 26 kwietnia 2007 Dz U Nr 77 poz 518

- Rozporzadzenie MPiPS z 19 grudnia 2008 Dz U Nr 235 poz 1601

- Rozporzadzenie MPiPS z 16 grudnia 2010 Dz U Nr 244 poz 1632

- Rozporzadzenie MPiPS z 19 grudnia 2013 Dz U z 2013 poz 1671

- Rozporządzenie MPiPS z 25 czerwca 2014 Dz U z 2014 poz 865

- Rozporzadzenie RM z 20 marca 2007 Dz U Nr 61 poz 413

- Rozporzadzenie RM z 16 grudnia 2010 Dz U Nr 254 poz 1704

 - Rozporządzenie RM z dnia 29 marca 2010 Dz U Nr 53 poz 311

 - Rozporządzenie RM z 24 października 2014 r. Dz. U. z 2014 nr 1543

- Rozporzadzenie MEN z 15 grudnia 2010 DZ U Nr 244 poz 1626

- Rozporządzenie MEN z 13 grudnia 2016 r. Dz. U. poz. 2094 (klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego)

- Rozporządzenie MEN z 13 marca 2017 r. Dz. U. poz. 622 (klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego)

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- UCHWAŁA Nr 2070/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 r. (PDF)

- Przykład wypełnienia druków wniosku finansowego

 

 

KOMUNIKATY DO PRACODAWCÓW !!!

UWAGA PRACODAWCY!


Informujemy, że z dniem 15 listopada 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 07.11.2014 r. poz.1543). W związku z powyższym do wniosku o zawarcie umowy o refundację należy załączyć nowy druk „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”.

 

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie przypomina o konieczności składania wniosków finansowych w terminach uzgodnionych w umowie o refundację. Niedotrzymanie w/w terminu może skutkować brakiem wypłaty środków finansowych oraz jednym z powodów rozwiązania umowy o refundację.


 
KOMUNIKAT NR 1

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 r. zostało podpisane nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 30 czerwca 2014 poz. 865). Zmienia się również kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co będzie związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem.


Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie przypomina, że wnioski o zawarcie umowy o refundacje na dany rok kalendarzowy można składać w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

Powyższy termin  nie obowiązuje pracodawcy, który:
a) zatrudniania młodocianego pracownika, dokształcającego się w formach pozaszkolnych (§ 3 ust. 7 rozporządzenia);
b) zatrudniania młodocianego pracownika w celu kontynuowania nauki zawodu w związku
z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu w § 3 ust. 9:

  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
  • orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.
  • zmiany miejsca zamieszkania lub innej  przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy

W powyższych przypadkach wniosek o zawarcie umowy należy złożyć do 20 dnia każdego miesiąca.
Umowy o refundację są zawierane z pracodawcami na okres od dnia, w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe u danego pracodawcy - zgodnie z umową o pracę - do dnia zakończenia przygotowania zawodowego - zgodnie z programem.
Prosimy wszystkich pracodawców składających wnioski o zawarcie umowy o refundację o wpisywanie uaktualnionego numeru PKD


KOMUNIKAT NR 2

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP składa w terminie do 7 i 20 dnia każdego miesiąca wnioski do Komendy Głównej o przydział środków Funduszu Pracy na refundację na podstawie poprawnych wniosków finansowych zaakceptowanych do wypłaty. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień - wniosek o przydział środków jest składany jednorazowo do 10 grudnia. Środki pieniężne są przekazywane na wskazane przez pracodawcę konto po otrzymaniu środków z komendy Głównej, co ma miejsce do 11 i 24 dnia każdego miesiąca.
Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 4/BRP-ZR Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców pracy z dnia 5.02.2009 r. w sprawie zasad realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.

 

 

KOMUNIKAT NR 3

Pracodawca jest zobowiązany informować Komendę Wojewódzką OHP za pośrednictwem CEiPM o wszelkich zmianach w danych określonych we wniosku o zawarcie umowy o refundację, tj. danych firmy, numerze konta bankowego, zwolnieniach pracowników młodocianych o czym mówi § 3 powyższej umowy. Informacje te powinny zostać przekazane na piśmie.

 

I.       CO ZROBIĆ ŻEBY ZAWRZEĆ UMOWĘ O REFUNDACJĘ?
II.     JAK SIĘ ROZLICZYĆ?
III.    JAK OBLICZYĆ WYSOKOŚĆ REFUNDACJI NA PODSTAWIE KOSZTÓW WYKAZANYCH W OŚWIADCZENIU O KOSZTACH?

 

 

 

 

 

Wnioski o refundację w poszczególnych powiatach woj. małopolskiego przyjmują nw. jednostki Ochotniczych Hufców Pracy:    

 

1. CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - KRAKÓW
30-018 Kraków , Al. Słowackiego 44
tel. 12 633-82-59,  fax. 12 633-07-06

e-mail:
refundacje.krakow@ohp.pl
 
 
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek  9.00 - 14.00
czwartek - dzień wewnętrzny
 
 

Pracownik ds. refundacji:

Agnieszka Kubińska-Trafiałek
Katarzyna Niedbała
Aneta WójcikCentrum przyjmuje wnioski z powiatów:
- krakowski ziemski i grodzki
- chrzanowski
- miechowski
- myślenicki (bez gm.Lubień)
- olkuski
- oświęcimski
- proszowicki
- suski
- wadowicki
- wielicki

 

2. CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - NOWY SĄCZ
33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18
tel./fax. 18 441-35-87

e-mail:
refundacje.nsacz@ohp.pl

  

Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek  9.00 - 14.00
czwartek - dzień wewnętrzny
 
 

Pracownik ds. refundacji:

Robert Gamoń
Ewa Konstanty
Piotr Stec
Edyta Sułkowska


Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
- nowosądecki
- gorlicki
- gmina Lubień( w powiecie myślenickim)
- limanowski
- nowotarski
- tatrzański

 
 
3. CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - TARNÓW
33-100 Tarnów , ul. Mościckiego 27
tel. 14 621-95-64 /65 , tel./fax 14 626-49-99 
e-mail: refundacje
.tarnow@ohp.pl

 

Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9.00 - 14.00
czwartek - dzień wewnętrzny
 
 

Pracownik ds. refundacji:

Iwona Gierlach
Magdalena Strzesak


Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
- tarnowski
- bocheński
- brzeski
- dąbrowski

 

 

Ilość odsłon:
© 2017 MWK OHP