Menu: Menu główne / Rynek pracy


 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nadała Ochotniczym Hufcom Pracy status instytucji rynku pracy.OHP świadczą podstawowe usługi rynku pracy,jakimi są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia z zakresu umiejetności poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe. Wymienione usługi realizowane są w jednostkach organizacyjnych rynku pracy działających pod nadzorem Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Ich oferta, jest odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie środowiska młodzieży na konkretne usługi w zakresie rynku pracy. Ogólnopolski zasięg, profesjonalna kadra, dobrze wyposażone jednostki gwarantują wysoką jakość i standard usług z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży jest ponad powiatową jednostką organizacyjną Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy realizującą zadania określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 5 art.12 pkt 5) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. nr 155, poz. 920) utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu:

 • promocji zatrudnienia, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej młodzieży,
 • świadczenia usług z zakresu umiejętności zawodowych i pozazawodowych – w celu wyrównywania szans młodzieży na rynku pracy,
 • merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym jej terenie w zakresie problematyki rynku pracy,
 • kreowania i organizowania współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy,
 • upowszechniania informacji o prowadzonej działalności w ramach funkcjonujących systemów teleinformatycznych m.in. Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży,
 • promowania wizerunku OHP jako doświadczonej instytucji działającej kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży.

W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży OHP
w szczególności:

 1. Prowadzą pośrednictwo pracy oraz organizują zatrudnienie dla młodzieży do 25 r.ż
 2. Prowadzą poradnictwo zawodowe dla młodzieży
 3. Inicjują projekty, międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży
 4. Realizują szkolenia zawodowe zgodnie z diagnozą potrzeb pracodawców z lokalnego rynku pracy
 5. Refundują koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Powyższe zadania są realizowane przez:

 1. Młodzieżowe Biura Pracy
 2. Mobilne Centra Informacji Zawodowej
 3. Młodzieżowe Centra Kariery
 4. Punkty Pośrednictwa Pracy
 5. Ośrodki Szkolenia Zawodowego
 6. Zespół ds. refundacji
 7. Specjalistów ds. programów
 8. Specjalistów ds. rozwoju zawodowego

 
Na terenie województwa małopolskiego funkcjonują 3 CEiPM:
 
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - KRAKÓW
Dyrektor - p.o. Janusz Patyna
adres: 30-018 Kraków, Al. Słowackiego 44
tel./fax. 12 633-23-88

e-mail: ceipm.krakow@ohp.pl
 
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - NOWY SĄCZ
Dyrektor - Agata Fołta
adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18
tel./fax. 18 441-35-87
e-mail: ceipm.nsacz@ohp.pl

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - TARNÓW
Dyrektor - Adam Potempa
adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27
tel./fax. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax.14 626-49-99
e-mail: ceipm.tarnow@ohp.pl

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP