Podstawowe informacje o projekcie :

„Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo–wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy” to projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 1.3.3. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. Pierwsze szkolenia rozpoczęły się 19 września br. 

 

Głównym celem projektu jest nabycie przez kadrę  opiekuńczo–wychowawczą OHP nowych  kompetencji i umiejętności poprzez kompleksowe doskonalenie kwalifikacji zawodowych w okresie 12 miesięcy.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Podwyższenie poziomu znajomości języków obcych przez 36 pracowników
  ( w tym 20 kobiet i 16 mężczyzn) spośród kadry opiekuńczo - wychowawczej Małopolskiej WK OHP.
 1. Poszerzenie posiadanej wiedzy oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 26 pracowników ( w tym 10 kobiet i 16 mężczyzn) spośród kadry opiekuńczo- wychowawczej Małopolskiej WK OHP   poprzez uczestnictwo
  w specjalistycznych szkoleniach , w poniższych , tematach w okresie 12 miesięcy:
  • Szkolenie z zakresu znajomości i profilaktyki uzależnień,
  • Szkolenie z zakresu twórczego i kreatywnego  myślenia w pracy wychowawczej,
  • Szkolenie nt. przeciwdziałania sterowi i zjawisku wypaleniu zawodowego,
  • Szkolenie nt. mechanizmów i uwarunkowań suicydalnych,
  • Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod pracy z młodzieżą trudną   agresywną,
  • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • Szkolenie z zakresu animacji wolnego czasu,
  • Szkolenie z zakresu nowych metod diagnostycznych,
  • Szkolenie z zakresu przejawów dyskryminacji płci w  aspekcie edukacyjno-wychowawczym.   
 1. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 2 pracowników ( w tym 1 kobieta  i 1 mężczyzna) spośród kadry opiekuńczo-wychowawczej Małopolskiej WK OHP  poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w okresie 12 miesięcy.
 1. Nabycie przez 2 pracowników  spośród kadry opiekuńczo-wychowawczej Małopolskiej WK OHP   wiedzy z zakresu nowatorskich metod i rozwiązań społeczno-edukacyjnych stosowanych w innych krajach UE poprzez uczestnictwo w wizytach studyjnych w instytucjach zajmujących się aktywizacją młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.

Beneficjenci ostateczni:

Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną : pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, komendanci hufców, kierownicy internatów oraz osoby sprawujące nadzór nad organizacją procesu kształcenia i wychowania. Są to pracownicy, którzy realizacją ustawowe zadania OHP, pracując bezpośrednio z młodzieżą objętą oddziaływaniami instytucji.

Zakładane rezultaty :

Łącznie wsparciem objętych zostanie 38 osób ( w tym 36 osób uczestniczących w szkoleniach językowych i 2 osoby uczestniczące w studiach podyplomowych ).  Zakłada się , iż 26 osób( tj. 72 % spośród 36 uczestników szkoleń językowych) skorzysta z drugiej formy wsparcia w ramach projektu tj. z uczestnictwa w jednym, wybranym przez siebie, szkoleniu merytorycznym tak, aby w pełni dostosować swoje kwalifikacje do stawianych przed nimi wymagań zawodowych.

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP