Menu: Menu główne / Projekty zakończone / "Nasza Przyszłość"

 
W dniu 30 listopada 2009 r. Małopolska Wojewódzka Komenda OHP zakończyła realizację programu „Nasza Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3.
Celem głównym projektu, było ograniczenie wśród uczestników projektu tendencji do zachowań aspołecznych w celu zwiększenia ich integracji społeczno-zawodowej.
Jednostki OHP w Małopolsce miały możliwość zebrania czterech grup, czyli w sumie sześćdziesięciu uczestników, oraz zorganizowanie dwóch obozów terapeutycznych na których przyjęły prawie dziewięćdziesiąt osób. W ramach projektu młodzież miała możliwość uczestniczenia w:
-      warsztatach integracyjnych,
-      zajęciach socjoterapeutycznych (część zajęć w podziale na grupy według płci),
-      warsztatach profilaktycznych,
-      indywidualnych konsultacjach psychologiczno-pedagogicznych,
-      zajęciach korekcyjno-wyrównawczych (z języka polskiego, matematyki oraz indywidualne zajęcia z przedmiotu dodatkowego),
-      zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej,
-      kursie przedsiębiorczości,
-      kursie komputerowym,
-      zajęciach rekreacyjnych.
 
Składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu w Małopolsce, a w szczególności:
- młodzieży uczestniczącej w projekcie,
- pracownikom jednostek w których projekt był realizowany:
-        Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie,
-        Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Trzebini,
-        Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie,
-        Środowiskowemu Hufcowi Pracy 6-5 w Krakowie,
-        Środowiskowemu Hufcowi Pracy 6-34 w Starym Sączu
- doradcom zawodowym i liderom Klubów Pracy uczestniczącym w projekcie,
- opiekunom grup, wychowawcom oraz wszystkim zatrudnionym na czas realizacji projektu,
- pracownikom administracyjnym Małopolskie WK OHP zaangażowanym w realizację projektu.
     
Jacek Hymczak
Koordynator projektu
w Małopolskiej WK OHP
 
 
 
Podstawowe informacje o projekcie:


Okres realizacji projektu: 1 maja 2009 r. – 31 października 2009 r.

Projekt „Nasza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wsparciem w ramach projektu objęta zostanie młodzież spoza OHP z całego kraju w wieku 15-18 lat (495 osób), pozostająca z mocy orzeczenia sądu rodzinnego pod nadzorem kuratora za przejawy demoralizacji lub wykazywanie zachowań zaburzonych, pochodząca
z rodzin niewydolnych wychowawczo, środowisk zagrożonych demoralizacją
i patologią. Cechy osobowościowe tej grupy nieletnich, ich specyficzne potrzeby oraz sytuacja rodzinno-środowiskowa sprawiają, iż praca z nimi jest niezwykle trudna. W sytuacji codziennych powrotów do domu, do swojego środowiska, gdzie młodzi ludzie stykają się
z patologicznymi zachowaniami, możliwości stworzenia warunków dla odpowiedniej
i skutecznej realizacji programu resocjalizacyjno-reedukacyjnego są mocno ograniczone. Znacznie lepsze rezultaty można osiągnąć dzięki intensywnej pracy prowadzonej pod kierunkiem doświadczonych terapeutów z dala od „codzienności”. Zapoczątkowane
i wzmacniane podczas obozu pozytywne motywacje do zmiany zachowań i nawyków uczestników projektu mogą stanowić punkt wyjścia do prowadzenia dalszej pracy
z młodzieżą.
 
Cele projektu
Celem głównym projektu jest ograniczenie wśród uczestników projektu tendencji do zachowań aspołecznych w celu zwiększenia ich integracji społeczno-zawodowej.
 
Cele szczegółowe projektu to:
·         ograniczenie poziomu agresji uczestników projektu,
·         poprawa indywidualnej samooceny młodzieży,
·         zwiększenie motywacji do nauki bądź uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz do poszukiwania pracy,
·         wyrównanie zaniedbań wychowawczych, pedagogicznych i edukacyjnych,
·         nabycie przez młodzież postaw przedsiębiorczych,
·         nabycie bądź podniesienie poziomu wiedzy nt. lokalnego rynku pracy,
·         zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
·         nabycie umiejętności radzenia sobie z przemocą (zarówno z pozycji „ofiary”, jak i jej sprawcy).
 
Obóz terapeutyczny  (1-21 sierpnia w OSiW Radyzyniu Podlaskim). Z województwa małopolskiego pojadą trzy 15 osobowe grupy. Obozy terapeutyczne odbywają się w 11 wyznaczonych jednostkach organizacyjnych OHP (CKiW, OSiW, ŚHP) posiadających odpowiedni potencjał do organizacji tego typu przedsięwzięcia.
Podczas obozu z uczestnikami projektu prowadzona będzie intensywna i wielostronna praca ukierunkowana na pomoc i wspieranie rozwoju pozytywnych motywacji do zmiany zachowania.
W czasie obozu młodzież uczestniczyć będzie w:
-      warsztatach integracyjnych,
-      zajęciach socjoterapeutycznych (część zajęć w podziale na grupy według płci),
-      warsztatach profilaktycznych,
-      indywidualnych konsultacjach psychologiczno-pedagogicznych,
-      zajęciach korekcyjno-wyrównawczych (z języka polskiego, matematyki i indywidualne zajęcia z przedmiotu dodatkowego),
-      zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej (część zajęć w podziale na grupy według płci),
-      kursie przedsiębiorczości (część zajęć w podziale na grupy według płci),
-      kursie komputerowym,
-      zajęciach rekreacyjnych.
-        wychowawców przyjeżdżających z grupami do danej jednostki organizującej obóz
(3 osoby),
-        wychowawcę z jednostki organizującej obóz (1 osoba),
-        kierownika obozu,
-        pielęgniarkę,
-        nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
-        instruktorów kursów komputerowych,
W ramach realizacji projektu osiągniemy następujące rezultaty:
A.     Rezultaty twarde:
 • 450 uczestników nabędzie nowe kwalifikacje,
 • 300 uczestników wyrówna zaległości edukacyjne.
 
B.     Rezultaty miękkie:
 • zmiana zachowań zaburzonych, w tym przede wszystkim zredukowanie poziomu agresji u 450 uczestników projektu,
 • poprawa indywidualnej samooceny 450 uczestników projektu,
 • nabycie lub podwyższenie poziomu kompetencji społecznych przez 450 uczestników projektu,
 • zwiększenie wśród 450 uczestników projektu motywacji do nauki bądź podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zwiększenie wśród 450 uczestników projektu motywacji do poszukiwania pracy,
 • nabycie postaw przedsiębiorczych i adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia przez 450 uczestników projektu,
 • nabycie przez 450 uczestników projektu wiedzy na temat lokalnego rynku pracy,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami u 450 uczestników szkolenia,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie z przemocą u 450 uczestników projektu (zarówno z pozycji „ofiary”, jak i jej sprawcy).
 
Wartością dodaną projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań i metod pracy z młodzieżą, które po zakończeniu realizacji projektu, OHP będą wykorzystywały w ramach prowadzonej działalności. Tym samym zagwarantowana zostanie trwałość projektu. Dotychczas tego typu przedsięwzięcia były organizowane sporadycznie ze względu na ograniczone środki przeznaczane na działalność resocjalizacyjno-reedukacyjną młodych ludzi, a szczególnie tego typu inicjatywy. Bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zaproponowane działania nie byłyby możliwe.

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP