Menu: Menu główne / OHP jako realizator usług rynku pracy

 

Podstawowe informacje o projekcie:

 

 

 

Od 1 maja 2009 r. do 30 czerwca 2014 r. Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w całej Polsce projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3. Nazwa projektu to „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Na terenie całego kraju została stworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ). W wyniku tych działań zwiększył się dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń.

Jednostki – MCK, PPP i OSZ – powstały w wyniku porozumień podpisanych z samorządami, które w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne udostępniły lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy. Usługami MCK, PPP, OSZ objęto osoby w wieku 15-25 lat, głównie zagrożone wykluczeniem społecznym, zgłaszające się indywidualnie lub zgłoszone przez inne podmioty, np. szkoły, UP, NGO, OPS itp.:
 

  • bezrobotne lub poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji (lub bez kwalifikacji), wymagające wsparcia na rynku pracy;
  • uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, potrzebujący wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego;
  • zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Projekt zakładał, że działaniami zostanie objętych docelowo 45 tys. młodzieży. Beneficjentami tego przedsięwzięcia była również kadra OHP, spośród której 365 osób zostało odpowiednio przeszkolonych. Jednym z rezultatów projektu było powołanie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). System ECAM pozwala na udostępnienie wszystkim zainteresowanym informacji na temat wsparcia młodzieży  ealizowanego przez OHP, w tym szczególnie dotyczącej oferty i działalności jednostek organizacyjnych OHP z zakresu rynku pracy oraz kształcenia i działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Projekt był zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Cele projektu były w pełni zgodne z Planem działania dla Priorytetu I PO KL na rok 2009. Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy i był zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Był także zgodny z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013, a także z Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013.

W Małopolsce w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” utworzone zostało 14 jednostek tj.: 3  Młodzieżowe Centra Kariery w Krynicy – Zdroju, Mszanie Dolnej i Trzebini, 4 Punkty Pośrednictwa Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Krynicy – Zdroju, Limanowej i Proszowicach, 7 Ośrodków Szkolenia Zawodowego w Andrychowie, Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Gorlicach, Krakowie, Krynicy – Zdroju i Miechowie. Od 1 maja 2009 r. do 30 czerwca 2014 r. w 14  jednostkach objęto wsparciem 2628 beneficjentów.

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP