Menu: Menu główne / Projekty w realizacji / Od szkolenia do zatrudnienia - YEI


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 


 

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
realizuje projekt pt. „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 


 

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18 – 24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz możliwość zatrudnienia w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.

 

Adresatami projektu jest młodzież:
 • w wieku 18-24 lata,
 • bierna zawodowo,
 • niekształcąca się i nieszkoląca się (tzw. grupa NEET),

 • nie posiadająca kwalifikacji zawodowych, posiadająca niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadająca kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

 • zamieszkująca w jednym z 10 województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia osób młodych (YEI), tj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Rekrutacja do projektu miała charakter otwarty i zakończyła się 14 lutego 2018 r.

 

Do udziału w projekcie zakwalifikowano łącznie 250 osób, w tym: 24 osoby
z niepełnosprawnością.

 

Dla uczestników projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
 • indywidualne i grupowe zajęciach z doradztwa zawodowego,
 • indywidualne i grupowe zajęciach z psychologiem,

 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,

 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych (dla 50 % uczestników),

 • kurs komputerowym o standardzie ECDL lub kurs równoważny (dla 20 % uczestników),

 • kurs językowy (dla 40 % uczestników),

 •  warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,

 • kurs prawa jazdy kat. B (dla 40 % uczestników),

 • kursy zawodowe,

 • warsztaty z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,

 • indywidualne pośrednictwo pracy,

 • staże zawodowe.

Dodatkowe formy wsparcia oferowane w projekcie:
 • ubezpieczenie uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • wyżywienie w trakcie zajęć projektowych,

 • dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia oraz staże zawodowew ramach projektu,

 • stypendium szkoleniowe,

 • miesięczne stypendium stażowe,

 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.


 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31 sierpnia 2018 r.

 

  Kontakt z jednostkami OHP realizującymi projekt:

 Wykaz jednostek realizujących projekt OSDZ-YEI

L.P. Jednostka wdrażająca projekt Adres Jednostki Tel. kontaktowy
1  6-5 HP Kraków 31-977 Kraków oś. Szkolne 19  (12) 644-78-39
2  6-8 HP Kraków

30-363 Kraków
Al. Skrzyneckiego 12

 (12) 656-24-60
3  6-24 HP Dąbrowa Tarnowska 32-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Piłsudskiego 33
 (14) 657-85-85
4  6-32 HP Limanowa 34-600 Limanowa
ul. Jana Pawła II 19
 (18) 337-33-52
5  6-33 ŚHP Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz ul. Rejtana 18  (18) 441-47-87
6 6-34 HP Stary Sącz 33-340 Stary Sącz
ul. Krakowska 26
 (18) 547-61-61
7  6-36 HP Skomielna Biała 32-434 Skomielna Biała nr 13  (18) 268-71-34
8  6-38 HP Gorlice 38-300 Gorlice ul. Rzeźnicza 10  (18) 352-05-23
9  CEiPM Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz ul. Rejtana 18  (18) 444-31-52
10  CEiPM Tarnów 33-100 Tarnów
ul. Mościckiego 27
 (14) 621-95-64
11  MCK Andrychów 34-120 Andrychów
ul. Starowiejska 22B
 (33) 873-20-90
12  MCK Bochnia 32-700 Bochnia
ul. Wojska Polskiego 1
 (14) 611-20-68