MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Menu: Menu główne / Projekty w realizacji / Od szkolenia do zatrudnienia - YEI


Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

prowadzi nabór do projektu współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej

 „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI.”

CEL PROJEKTU:

 • poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz możliwości zatrudnienia w trakcie trwania projektu. Wsparciem w ramach projektu będzie objętych 250 osób z województwa małopolskiego, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się
  i nieszkolących, w tym osób niepełnosprawnych.


TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.

KRYTERIA NABORU:

- wiek 18-24 lata

- osoba bierna zawodowo

- osoba niekształcąca się i nieszkoląca się  (tzw. grupa NEET)

- osoba nieposiadająca w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadająca niskie     kwalifikacje zawodowe lub  kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE:

- posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- bycie rodzicem/opiekunem prawnym dziecka/osoby z niepełnosprawnościami

- życie w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

 


UCZESTNIKOWI PROJEKTU PROPONUJEMY:

 • zajęcia z doradcą zawodowym,
 • wparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • kursy zawodowe,
 • kurs językowy,
 • zajęcia z zakresu programów komputerowych,
 • kurs ECDL
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty i zakupem stroju,
 • realizację staży zawodowych.UCZESTNIKOWI PROJEKTU PRZYSŁUGUJE:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • wyżywienie w trakcie zajęć szkoleniowych,
 • dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu,
 • stypendium szkoleniowe dla uczestników odbywających szkolenie zawodowe,
 • stypendium stażowe dla uczestników odbywających staż zawodowy,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.


PROJEKT „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA  – YEI”  JEST BEZPŁATNY


 Kontakt z jednostkami OHP realizującymi projekt:

 Wykaz jednostek realizujących projekt OSDZ-YEI

L.P. Jednostka wdrażająca projekt Adres Jednostki Tel. kontaktowy
1  6-5 HP Kraków 31-977 Kraków oś. Szkolne 19  (12) 644-78-39
2  6-8 HP Kraków

30-363 Kraków
Al. Skrzyneckiego 12

 (12) 656-24-60
3  6-24 HP Dąbrowa Tarnowska 32-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Piłsudskiego 33
 (14) 657-85-85
4  6-32 HP Limanowa 34-600 Limanowa
ul. Jana Pawła II 19
 (18) 337-33-52
5  6-33 ŚHP Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz ul. Rejtana 18  (18) 441-47-87
6 6-34 HP Stary Sącz 33-340 Stary Sącz
ul. Krakowska 26
 (18) 547-61-61
7  6-36 HP Skomielna Biała 32-434 Skomielna Biała nr 13  (18) 268-71-34
8  6-38 HP Gorlice 38-300 Gorlice ul. Rzeźnicza 10  (18) 352-05-23
9  CEiPM Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz ul. Rejtana 18  (18) 444-31-52
10  CEiPM Tarnów 33-100 Tarnów
ul. Mościckiego 27
 (14) 621-95-64
11  MCK Andrychów 34-120 Andrychów
ul. Starowiejska 22B
 (33) 873-20-90
12  MCK Bochnia 32-700 Bochnia
ul. Wojska Polskiego 1
 (14) 611-20-68
13  MCK Brzesko 32-800 Brzesko
ul. Piastowska 2B
 (14) 621-05-25
14  MCK Chrzanów